Software Automaty

Hlavní stránka »  Software Automaty

Subsystém Automaty

Zpracování informací z nápojových automatů datovým terminálem

1. Určení subsystému

Systém zpracovává výdej směsí do nápojových automatů , servisní činnost a evidenci tržeb datovým terminálem CPT711 s návazností na účetní a skladový systém Money S3.

2. Tok dat

Potřebné směsi , případně položky náhradních dílů se převedou z centrálního skladu na sklad příslušného technika , který obhospodařuje automaty , vedoucí provozu vytvoří denní trasy pro servis a tato data se nahrají do terminálu. Technik na trase doplňuje jednotlivé položky směsí do automatů , případně realizuje potřebný servis a vybírá tržby s automatu. Tyto úkony jsou evidovány na datovém terminálu. Po návratu na základnu jsou data z terminálu přehrána do počítače, kde jednak vytváří skladové doklady v Money S3 , jednak se dat kumulují pro analytické činnosti.

3. Popis programu

3.1. Úvodní menu

Po spuštění programu se zobrazí úvodní přihlašovací okno

Uživatel se přihlásí svým heslem pro Money S3. V systému jsou definovány dvě úrovně přístupových práv. Správce systému , který nemá definován v přístupových právech sklad a může provádět v systému veškeré činnosti a technik , který má v přístupových právech definován sklad a v systému pouze přenáší data z počítače do terminálu a zpět.

3.2. Základní obrazovka

Po přihlášení uživatele se zobrazí základní obrazovka Základní menu se liší podle typu uživatele, horní obrázek platí pro správce , dolní pro technika.

3.2.1. Menu Export

Tato část programu má odlišné funkce pro technika a správce. Pokud se přihlásí technik , zobrazí se kalendář nastavený na běžné datum technik vybere datum servisu a v případě, že existuje pro tento den připravená trasa otevře se okno exportu Po aktivaci tlačítka Export je zahájen přenos dat do terminálu Pokud se přihlásí správce , tak v této části připravuje trasy pro jednotlivé techniky

Správce vybere trasu pro příslušný den , případně dopíše úkoly pro technika (ten si je pak může zobrazit na terminálu) a aktivací tlačítka uložení se otevře kalendář nastavený na aktuální den a správce naplánovanou trasu uloží. Technik si ji později vyzvedne a nahraje do terminálu. Pokud je potřeba udělat opravy do již vytvořené trasy aktivujeme tlačítko Načtení , zobrazí se kalendář a je možno vybrat trasu , editovat ji a potom tlačítkem Uložení znovu uložit.V této sekci se provádí také uzavření měsíce (aktivace tlačítka Uzavřít)

3.2.2. Menu Import

Menu slouží pouze pro technika (pro správce je položka potlačená) pro nahrání dat z terminálu do počítače

3.2.3. Položka menu Setup

3.2.3.1. Položka Automaty

Položka je přístupná pouze pro správce a slouží k zadávání fixních plateb na jednotlivé automaty a získání operativního přehledu o ekonomice jednotlivých automatů V horní části okna je seznam použitých automatů , v dolní části ekonomická data z vybraného automatu. Aktivací tlačítka Edit můžeme nastavit fixní hodnoty jako je nájem , sponzoring apod. Tlačítko Edit je aktivní pouze u běžného období. Období na které se analytická část vztahuje vybereme vpravo na liště okna a potvrdíme tlačítkem . Aktivací tlačítka v horním nástrojovém pruhu zobrazíme směsi vydané na vybraný automat , aktivací tlačítka položky servisu na daném automatu , aktivací tlačítka data z poslední návštěvy automatu. Aktivací tlačítka přejdeme do tiskového modulu subsystému , viz 3.2.3.5

3.2.3.2. Položka trasy

Položka slouží k definování jednotlivých tras. V horní levé části okna jsou již definované trasy, v dolní části okna seznam automatů , v horní pravé části okna prostor pro vytváření trasy. Při vytváření nové trasy poklepáním na řádek ze seznamu automatů přidáme tento automat do trasy. Ve vytvořené trase můžeme přetažením měnit pořadí automatů, stiskem klávesy Del. můžeme automat vyloučit. Aktivací tlačítka můžeme trasu uložit pro další použití. Poklepáním na již vytvořenou trasu v pravé polovině okna přesuneme tuto trasu do editačního pole , kde ji můžeme upravovat , případně uložit pod novým jménem.

3.2.3.3. Položka Terminály

Položka slouží k definování hesel jednotlivých techniků na terminálech

3.2.3.4. Položka Výkony

Evidence návštěv techniků na jednotlivých automatech. Seznam je možno třídit podle techniků nebo podle automatů , je možno se napozicovat na určitý den.

3.2.3.5. Položka Tisky

Tiskový výstup subsystému. V rozbalovacím boxu vybereme požadovanou sestavu , kterou si můžeme buď prohlížet na obrazovce (tlačítko Prohlížení) nebo vytisknout (tlačítko Tisk)

3.2.4. Položka menu Servis

Menu slouží správci k pomocným operacím , hlavní využití je pro reindexaci datových souborů Tlačítko výmaz dat v běžném provozu nebudeme používat nikdy!!! , tlačítko Výmaz automatů pouze v případě , že některé automaty budou zrušeny (upraví se seznam automatů podle seznamu v Money , smažou se provozní data od vyřazených automatů). Zde se nastavuje také počátek období a uzavření období. Počátek období je možno nastavit buď při úplném začátku zpracování nebo okamžitě po ukončení předchozího období

3.2.5. Položka menu Zálohování

Při každém prvním spuštění dne a před uzavřením období se automaticky zálohuje datová základna subsystému. Denní zálohy jsou označeny PONDELI ? PATEK , podle dne, kdy byly vytvořeny, záloha období je ve formátu OORRRR (období,rok). Uživatel může vytvořit zálohu kdykoli , může rovněž kdykoli data obnovit z vytvořené zálohy.

4. Program v terminálu

4.1. Přihlášení do terminálu

Po zapnutí terminálu program vyžaduje zadání hesla uživatele

4.2. Základní menu

Po ověření přihlašovacího hesla přejde terminál do základního menu

4.2.1. Položka menu trasa

Je nabídnut automat , který je v pořadí na navržené trase , po potvrzení přechod na pořízení směsí Po potvrzení přechod na pořizování jednotlivých položek směsí , při použití klávesy ESC přechod na část servis Zadej heslo: Money S3 ? Automaty 1. Trasa 2. Automat 3. Prodej 4. Čtení dat 5. Zápis dat 6. Listování 7. System

4.2.1.1. Pořízení položek směsí

Operátor snímá jednotlivé položky, zadává množství , zadávání ukončí klávesou ESC Po skončení pořízení směsí (nebo přímo pokud směsi nevydáváme)

4.2.1.2. Pořízení položek servisu

Položky servisu se pořizují shodně jako položky směsí Po skončení pořízení servisu (nebo přímo pokud nejsou položky servisu)

4.2.1.3. Pořízení stavu za období

Operátor zadá požadované hodnoty , touto sekcí končí zpracování jednotlivého automatu na trase Pokud trasa obsahuje další automat , přechod na bod 4.2.1 pro tento automat , pokud ne , hlášení KONEC TRASY

4.2.2. Položka menu Automat

Umožňuje provádět akce popsané výše na libovolném s instalovaných automatů, slouží k provedení neplánovaných akcí mimo zadanou trasu

4.2.3. Položka menu Prodej

Slouží k prodeji směsí mimo vlastní síť automatů. Po potvrzení se pořizují jednotlivé položky shodně s pořízením na trase , s tím rozdílem , že v Money se vytváří prodejka a ne výdejka

4.2.4. Položka menu čtení dat

Slouží k přenosu dat z PC do terminálu. Pokud máme v terminálu nezpracované položky je vydáno ještě následující varovné hlášení Po odsouhlasení začne přenos dat z PC do terminálu

4.2.5. Položka menu Zapis dat

Položka slouží k přenosu vytvořených dokladů z terminálu do PC

4.2.6. Položka menu Listovani

4.2.6.1. Listování Adresy

Listování seznamem všech nainstalovaných automatů

4.2.6.2. Listování Zboží

Listování seznamem zboží nataženého z počítače. Ze seznamu se při výdeji směsí odepisuje zásoba, takže zásoba indikovaná v Listování by měla odpovídat skutečné zásobě na skladu.

4.2.6.3. Listování Trasa

Prohlížení naplánované trasy. Po aktivaci prohlížení je seznam nastaven na první nezpracovaný automat trasy

4.2.6.4. Listování Zprávy

Prohlížení zpráv zapsaných správcem do určené trasy

4.2.7. Položka menu Systém

V položce můžeme získat informace , případně nastavit některé systémové hodnoty terminálu

Listovani

1. Adresy 2. Zbozi 3. Trasa 4. Zpravy 1. Rychlost COM 2. Nastav datum 3. Volna pamet 4. Stav baterie 5. Podsvetleni 6. Uzivatel 7. Port